Etický kódex

Predmetom etického kódexu je súhrn hodnôt, princípov a pravidiel správania realitného poradcu pri všetkých činnostiach našej spoločnosti. Hovoríme o firemnej kultúre a reputácii našej spoločnosti.

Realitný poradca vykonáva činnosť tak, aby konal v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Chránil záujmy klientov, partnerov a spoločnosti. Správa sa za každých okolností tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru tých, s ktorými prichádza do styku.

 

Svojou odbornosťou a čestnosťou prispieva k uzatvoreniu rôznych obchodov a pri komunikácii s klientmi vystupuje vždy slušne a zachováva jasné vzťahy. Pri práci s citlivými údajmi dodržiava nadštandardnú mlčanlivosť a diskrétnosť. Uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup k všetkým klientom.

Realitný poradca vopred informuje klienta o všetkých skutočnostiach, ktorých si je vedomý. Informácie neskresľuje, nezahmlieva a vystupuje transparentne. Klienta vopred informuje o odplate a podmienkach spolupráce.

Realitný poradca vstupuje do styku s obchodnými partnermi a inými realitnými poradcami, či konzultantmi nadmieru priateľsky a úprimne. Uprednostňuje reputáciu spoločnosti a vzťahy s partnermi, či klientmi pred finančnou odmenou.