Všeobecné Obchodné podmienky

Preambula

Realitná konzultačná spoločnosť EQUPO s.r.o so sídlom Nám. Štefan Moysesa 17/A, 97401 Banská Bystrica, IČO: 52493474, (ďalej len „Realitná spoločnosť“, alebo „Sprostredkovateľ“) je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje hlavne sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Za účelom dosiahnutia ekonomického rozvoja a neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijala Realitná spoločnosť tieto všeobecné obchodné podmienky , ktorými upravuje pravidlá činnosti Realitnej spoločnosti pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností tak, aby Realitná

spoločnosť na základe pokynov klienta s vynaložením odbornej starostlivosti vykonávala činnosť smerujúcu k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov ako aj záujemcov o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností v ponuke Realitnej spoločnosti.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a písomných dohôd s klientmi Realitnej spoločnosti a tretími osobami (záujemcami). Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú v danom /konkrétnom/ obchodnom prípade výslovne zmenené alebo vylúčené. 

2. V prípade, ak všeobecné obchodné podmienky nebudú vytlačené a priamo nebudú tvoriť súčasť zmlúv, budú uverejnené a voľne prístupné pre každého klienta na webstránke Realitnej spoločnosti (www.equpo.sk).

3. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická, či právnická osoba, ktorej Realitná spoločnosť poskytuje realitné služby na základe písomnej Dohody o sprostredkovaní.

4. Predmetom všeobecných obchodných podmienok sú ponúkané realitné služby a produkty Realitnej spoločnosti, úprava vzájomných vzťahov medzi Realitnou spoločnosťou a jej zmluvnými partnermi, ďalej odstúpenie od Dohody/Zmluvy a stanovenie zodpovednosti za škodu. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä
príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení a to podľa toho, či zmluvnou stranou je právnická alebo fyzická osoba.

Článok II.

Organizačná štruktúra Realitnej kancelárie

1. Realitná kancelária organizačne zabezpečuje svoju činnosť nasledovne: spoločnosť EQUPO s.r.o so sídlom Nám. Štefan Moysesa 17/A, 97401 Banská Bystrica, IČO: 52493474, zabezpečuje metodické, materiálne, finančné a personálne vedenie zamestnancov. 

2. Realitní poradcovia a administratívni pracovníci sú samostatnými právnymi subjektmi t. j. fyzické alebo právnické osoby a riadia sa predmetnými ustanoveniami pracovných zmlúv alebo iných zmlúv, ktoré z obchodného vzťahu vyplývajú.

3. Všetci Realitní poradcovia a zamestnanci spoločnosti EQUPO s.r.o sa riadia Etickým kódexom, Pracovným poriadkom, smernicami spoločnosti a platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Článok III.

Predmet činnosti a systém práce

1. Realitná spoločnosť poskytuje najmä nasledovné služby:

a) Oslovovanie, spolupráca a kontaktovanie záujemcov o kúpu alebo predaj nehnuteľností.
b) Poskytovanie podnikateľského a ekonomického poradenstva.
c) Fotografické služby a publikačná činnosť, reklamné a merketingové služby, prieskum trhu.
d) Zabezpečenie agendy a predmetnej dokumentácie súvisiacej s obchodnými prípadmi.
e) Zastrešenie vypracovania príslušných zmlúv, protokolov, dokumentov, splnomocnení a iných písomností súvisiacich s obchodnými prípadmi.
f) Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitnú činnosť) vykonáva Realitná kancelária na základe Dohody o sprostredkovaní v zmysle § 262 a 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi Realitnou spoločnosťou na strane poskytovateľa realitných služieb a Klientom na strane užívateľa poskytovanej realitnej služby, vrátane všetkých zmluvných dokumentov, resp. príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
Dohody o poskytovaní realitných služieb, sa ďalej súhrnne označujú len ako „Dohoda“.

Predmetom tejto zmluvy sú ponúkané nehnuteľnosti, ktoré môžu byť zverejňované aj vo verejne prístupných databázach Realitnou spoločnosťou. Táto zmluva zaväzuje klienta uhradiť stanovenú zmluvnú odmenu Realitnej spoločnosti len v prípade, ak k predaju danej nehnuteľnosti dôjde pričinením Sprostredkovateľa. Stanovuje zásadné podmienky predaja tak, ako ich určí klient a súčasne stanovuje tiež zmluvnú odmenu za sprostredkovanie predaja,
nájmu nehnuteľnosti. 

2. Celková odmena, za poskytnutie služieb, respektíve plnenie záväzkov podľa Dohody s Realitnou spoločnosťou sa ďalej označuje len ako “Odmena”.

a) Odmena. Poskytnuté služby zahrnuté v odmene Realitnej spoločnosťou sú pri každom jednom obchodnom prípade presne definované v Dohode s Realitnou spoločnosťou.
b) Náklady a poplatky. Registračné poplatky na úradoch, poplatky za znalecké posudky k nehnuteľnosti, poplatky za výpisy listu vlastníctva a snímky z katastrálnej mapy, geometrické plány a iné doklady k spracovaniu zmlúv a právnych dokumentov hradí Klient/Záujemca, poplatky za zrýchlené konanie na katastrálnom úrade, pokiaľ to nie je inak definované v Dohode s Realitnou spoločnosťou.

3. Doklady potrebné pre sprostredkovateľskú činnosť realitnej spoločnosti na účely sprostredkovana predaja, kúpy, či prenájmu nehnuteľnosti. Aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony, snímka z katastrálnej mapy (ak je vo vlastníctve resp. spoluvlastníctve pozemok), zmluva o predchádzajúcom prevode bytu do vlastníctva, stavebný pôdorys bytu (alebo stavebný nákres), písomný súhlas a plná moc spoluvlastníkov k predaju, nájmu bytu.
Pri predaji, kúpe, nájom, prenájom rodinného domu, stavby, nebytových priestorov. Aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony, snímka z katastrálnej mapy, alebo geometrický plán, kópia pôdorysu podlaží zo stavebných plánov, písomný súhlas a plnú moc spoluvlastníkov k predaju, nájmu nehnuteľnosti. Predaj, kúpa, nájom, prenájom pozemku, snímka z katastrálnej mapy resp. aktuálny geometrický plán (snímka z pozemkovej mapy), aktuálny list vlastníctva (resp. spoluvlastníctva) spôsobilý na právne úkony, aktuálne územnoplánovacie informácie potvrdené príslušným orgánom, spôsobilé na právne úkony.

Článok IV.

Vznik dohody

1. Realitná spoločnosť EQUPO s.r.o predkladá svojim Klientom typový návrh Dohody.
2. Odchýliť sa alebo vykonať zmeny a doplnenia tejto typovej Dohody je možné. Dohoda môže byť uzatvorená ako výhradná (exkluzívna), výhradná s dodatkom (poloexkluzívna) alebo ako nevýhradná (neexkluzívna).
3. Za účelom realizácie obchodného prípadu je Klient povinný okrem predloženia všetkých potrebných dokladov a dokumentov, týkajúcich sa predmetného obchodného prípadu, poskytnúť aj maximálnu súčinnosť pre hladký priebeh obchodného prípadu, ako aj pre zápis práv na príslušných katastrálnych úradoch, resp. iných orgánoch štátnej správy, či samosprávy.
4. Dohoda sa považuje za riadne uzatvorenú okamihom jej podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. Dohodu je možné uzatvoriť v sídle spoločnosti EQUPO alebo na akomkoľvek mieste mimo priestorov spoločnosti EQUPO. V prípade, že dohoda nebola uzatvorená v priestoroch realitnej spoločnosti, bude klient upovedomený o možnosti vypovedať túto dohodu do 14 dní od dňa, kedy bola dohoda podpísaná oboma zmluvnými stranami. Pri
uplatnení práva na odstúpenie od Dohody Záujemca zašle Sprostredkovateľovi oznámenie o odstúpení od tejto Dohody (napríklad prostredníctvom pošty, faxom alebo e-mailom) na adresu Sprostredkovateľa uvedenú v Dohode.
5. Ak Záujemca požiadal o začatie poskytovania služieb v zmysle Dohody počas lehoty na odstúpenie od Dohody, má povinnosť uhradiť Sprostredkovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Sprostredkovateľovi bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto
Dohody. Záujemca nemôže odstúpiť od Dohody, ak sa poskytovanie služieb v zmysle Dohody začalo s výslovným súhlasom Záujemcu a Záujemca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služieb v zmysle Dohody právo na
odstúpenie od Dohody, a ak už došlo k úplnému poskytnutiu služieb v zmysle Dohody. 
6. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ nie je v Dohode uvedené inak.

Článok V.

Zánik dohody

1. Dohoda zaniká:
a) skončením platnosti a účinnosti Dohody (ak bola uzatvorená na dobu určitú)
b) splnením účelu, na ktorý bola Dohoda uzatvorená
c) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán
d) písomnou výpoveďou, doručenou druhej zmluvnej strane

2. Realitná spoločnosť je oprávnená vypovedať Dohodu z technických dôvodov, ak nemôže ďalej poskytovať Klientovi Služby v dohodnutom rozsahu alebo potrebnej kvalite.

3. Klient môže písomne vypovedať Dohodu z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu, pričom z doručenej písomnej výpovede musí byť Realitnej spoločnosti zrejmé, koho a akej veci sa predmetná výpoveď Dohody týka.

4. Ak v Dohode nie je stanovené inak, výpovedná lehota je jeden (1) kalendárny mesiac a je rovnaká pre obe zmluvné strany. Začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane a uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Dohody riadne doručená druhej zmluvnej strane s tým, že platnosť Dohody na základe jej výpovede niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná lehota.

5. Dohodu možno ukončiť aj písomným odstúpením od Dohody za podmienok a spôsobom stanoveným všeobecnými obchodnými podmienkami a Zákonom.

6. Realitná spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Dohody, ak Klient:
a) nezaplatil niektorý zo svojich peňažných záväzkov, ktorý mu vznikol voči Realitnej spoločnosti z Dohody alebo v súvislosti s Dohodou, do tridsiatich (30) kalendárnych dní po dni splatnosti týchto peňažných záväzkov
b) opakovane porušuje ustanovenia Dohody alebo všeobecné obchodné podmienky
c) predložil doklady alebo dokumenty obsahujúce nepravdivé údaje, týkajúce sa jeho identifikácie alebo Nehnuteľnosti
d) nesplnil ktorúkoľvek z oznamovacích povinností stanovených všeobecnými obchodnými podmienkami alebo Dohodou
e) protiprávnym konaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom opakovane zneužíva Služby
f) je v úpadku alebo vstúpil do likvidácie
g) na Klienta bol vyhlásený konkurz alebo konkurz na majetok Klienta bol zamietnutý pre nedostatok majetku
h) na majetok Klienta bola nariadená exekúcia
i) pri vypĺňaní Dohody poskytol nepravdivé, neúplné alebo nesprávne údaje a informácie ohľadne predmetnej Nehnuteľnosti, alebo ak neskôr vyjdú najavo skutočnosti, o ktorých Klient mal a/alebo mohol vedieť, a ktoré sú spôsobilé zmariť realizáciu obchodného prípadu, resp. pre ktoré nie je možné zrealizovať obchodný prípad.

7. Klient je oprávnený písomne odstúpiť od Dohody, ak Realitná spoločnosť:
a) opakovane, ani po reklamácii, neposkytuje Služby podľa Dohody
b) od výhradnej (exkluzívnej) Dohody je Klient oprávnený odstúpiť v prípade, ak je Realitná spoločnosť počas doby trvania Dohody nečinná a nevyvíja aktivitu, smerujúcu k realizácii požiadavky Klienta a obchodného prípadu, a to najmenej po dobu tridsiatich (30) kalendárnych dní.

8. Odstúpením od Dohody z dôvodov uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach zaniká v deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení riadne doručené druhej zmluvnej
strane.

9. Realitná spoločnosť zašle Klientovi po zániku Dohody konečné vyúčtovanie poskytnutých
Služieb, ktoré je Klient povinný uhradiť.

Článok VI.

Sankcie

1. V prípade, ak:
a) Klient, po podpísaní výhradnej (exkluzívnej) Dohody s Realitnou spoločnosťou, uzatvorí zmluvy na predmetnú Nehnuteľnosť s akoukoľvek treťou osobou bez vedomia Realitnej spoločnosti a bez toho, aby bola uhradená dohodnutá Odmena Realitnej spoločnosti, alebo
b) Klient uzatvorí Kúpnu zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označila Realitná spoločnosť ako osobu vhodnú na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predmetnú Nehnuteľnosť bez vedomia Realitnej spoločnosti a bez toho, aby bola uhradená dohodnutá Odmena Realitnej spoločnosti, alebo
c) Realitná spoločnosť obstará tretiu osobu, ktorá spĺňa podmienky záujemcu a je pripravená uhradiť Klientovi dohodnutú cenu podľa Dohody najneskôr v deň uzatvorenia Kúpnej zmluvy, a Klient aj napriek tomu odmietne uzatvoriť takúto Kúpnu zmluvu s treťou osobou, alebo
d) Klient zmarí rokovania spojené s prípravou a uzatvorením Kúpnej zmluvy s treťou osobou, či už svojou nečinnosťou alebo úmyselným konaním, sa Klient zaväzuje uhradiť Realitnej spoločnosti zmluvnú pokutu, a to:
– v prípade predaja Nehnuteľnosti vo výške päť percent (5%) z ceny Nehnuteľnosti stanovenej Dohodou a v prípade prenájmu vo výške jedno mesačného (1) nájomného stanoveného v danej Dohode.
2. Zmluvná pokuta je splatná do piatich (5) pracovných dní odo dňa vzniku nároku. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Realitnej spoločnosti na náhradu škody a ušlého zisku.
3. Realitná spoločnosť a Klient sa zaväzujú, že vzájomné pohľadávky, ktoré im vzniknú z obchodno-záväzkových vzťahov budú do budúcnosti riešiť vzájomným zápočtom pohľadávok, v zmysle ustanovení §358 a následného Obchodného zákonníka.
4. V prípade omeškania s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku Klienta je Realitná spoločnosť oprávnená fakturovať Klientovi úroky z omeškania vo výške 0,05% (slovom: päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania, až do jej úplného zaplatenia s tým, že nárok na náhradu škody Realitnej spoločnosti nie je týmto ustanovením všeobecných obchodných podmienok dotknutý.

Článok VII.

Reklamácie

1. Klient je oprávnený reklamovať správnosť fakturovanej sumy Odmeny, prípadne ďalších Nákladov za poskytnuté Služby vyčíslených vo Faktúre a/ alebo kvalitu poskytnutých Služieb bez zbytočného odkladu, t.j. čo najrýchlejšie po tom, ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Faktúry Klientovi, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
2. V prípade, že Klient neuplatní svoje právo podľa Čl. VII. ods. 1. Všobecných obchodných podmienok, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.
3. Klient môže svoju reklamáciu uplatniť v sídle Realitnej spoločnosti, pričom Realitná spoločnosť je povinná na požiadanie Klienta vydať písomné potvrdenie o mieste, čaše, spôsobe a predmete reklamácie.
4. Realitná spoločnosť je povinná reklamáciu prešetriť a výsledok písomne oznámiť Klientovi do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená Realitnej spoločnosti.
5. V prípade, že prešetrenie reklamácie Klienta je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsať (30) dňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je Realitná spoločnosť povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť Klientovi do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená Realitnej spoločnosti.
6. Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady fakturovanej Odmeny alebo prípadných ďalších Nákladov za poskytnuté Služby nemá odkladný účinok na povinnosť Klienta zaplatiť Realitnej spoločnosti dotknutú časť z Odmeny alebo ďalších Nákladov za poskytnuté Služby podľa príslušnej Faktúry.
7. V prípade, že reklamácia Klienta voči Odmene alebo prípadným ďalším Nákladom za poskytnuté Služby bude Realitnou spoločnosťou uznaná za opodstatnenú, bude suma z Odmeny alebo ďalších Nákladov za poskytnuté Služby, priznaná Klientovi v zmysle reklamácie, vrátená na jeho bankový účet.

Článok VIII.

Zmena zmluvných dokumentov

1. Spoločnosť EQUPO s.r.o si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu všeobecných obchodných podmienok, pričom táto zmena sa nedotkne Dohôd uzatvorených pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmenených všeobecných obchodných podmienok.
2. Dohodu je možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán, a len vo výnimočných prípadoch formou písomne uzatvoreného Dodatku. Dodatok je možné uzatvoriť aj písomnou akceptáciou žiadosti Klienta Realitnou spoločnosťou.

Článok IX.

Doručovanie

1. Všetky informácie, posielané Realitnou spoločnosťou Klientovi v súvislosti so Zmluvnými dokumentami faxom, elektronickou poštou alebo formou listu, sa považujú za riadne doručené Klientovi uplynutím piatich (5) kalendárnych dní odo dňa ich zaslania Klientovi na jeho poslednú známu adresu trvalého pobytu/sídla, uvedenú v záhlaví Dohody, prípadne na akúkoľvek inú adresu písomne oznámenú Realitnej spoločnosti.
2. Ak nie je možné Klientovi doručiť akúkoľvek Faktúru zasielanú v súvislosti so Zmluvnými dokumentmi na jeho poslednú známu adresu trvalého pobytu/ sídla, považuje sa táto zásielka za doručenú dňom, keď osoba, oprávnená na doručovanie poštových zásielok, oznámi Realitnej kancelárii, že poštovú zásielku nemožno Klientovi doručiť (tzn. adresát je neznámy, zásielka neprevzatá v odbernej lehote, adresát nezastihnutý, nedostatočná adresa, prípadne adresát odmietol prevziať zásielku).

Článok X.

Ochrana osobných údajov, mlčanlivosť

1. Realitná spoločnosť sa zaväzuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 164/2013 Z.z. zachovávať mlčanlivosť o všetkých jej poskytnutých osobných údajoch, chrániť ich pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním.
2. Realitná spoločnosť je oprávnená na spracovanie a uchovanie osobných údajov (meno, priezvisko, akademický titul, adresa, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo/ miesto podnikania, IČO, DIČ, prípadne údaje o štatutárnom orgáne, resp. osobe oprávnenej konať za spoločnosť/ fyzickú osobu podnikateľa) uvedených v Dohode, a to za účelom poskytovania Služieb, predovšetkým uzatvorenia a plnenia Dohody, jej zmeny alebo ukončenia, vyúčtovania Odmeny alebo prípadných ďalších Nákladov, evidencie pohľadávok a podávania informácií Klientovi.
3. Realitná spoločnosť je oprávnená spracovávať a uchovávať osobné údaje v zmysle Čl. X. ods. 1. Všeobecných obchodných podmienok počas doby trvania platného zmluvného vzťahu Klienta s Realitnou spoločnosťou, ako aj po jeho skončení, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností, uložených zákonom.
4. V súvislosti s Dôvernými informáciami, sprístupnenými druhej strane, sa každá zmluvná strana zaväzuje:
a) počas trvania Dohody, ako aj po jej ukončení, zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek Dôverných informáciách a tieto informácie nereprodukovať a neposkytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať;
b) sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
5. Klient podpisom Dohody vyslovuje svoj súhlas s tým, že Realitná spoločnosť bude spracovávať jeho osobné údaje za účelom plnenia povinností alebo uplatnenia zákonných práv Realitnej spoločnosti zodpovednej za spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
6. Klient podpisom Dohody tiež udeľuje Realitnej spoločnosti svoj súhlas s uchovávaním osobných údajov v rozsahu danom všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj za účelom ich poskytnutia tretím stranám, ak je to potrebné pre poskytovanie Služieb alebo evidenciu a vymáhanie pohľadávok za poskytnuté Služby. Svoj súhlas môže Klient kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Realitnej spoločnosti.
7. Podpisom Dohody udeľuje Klient Realitnej spoločnosti súhlas na uvádzanie svojho mena a priezviska, obce (v ktorej má trvalý pobyt) pri fyzických osobách/obchodného mena, obce (v ktorej má sídlo) pri právnických osobách alebo fyzických osobách – podnikateľoch a svojho loga/ značky za účelom ich použitia ako referencie pri marketingových aktivitách Realitnej spoločnosti EQUPO.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli prijaté dňa 18.2.2021, kedy nadobudli platnosť a účinnosť.
2. Každá platne uzatvorená Dohoda sa riadi aktuálnymi všeobecnými obchodnými podmienkami.
3. Každá aktualizácia alebo zmena všeobecných obchodných podmienok bude zverejnená po jej doplnení na webovej stránke Realitnej spoločnosti www.equpo.sk. Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Dohody, pričom tieto
nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok, dotýkajúcich sa predmetu Dohody.
5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Dohodou, ktoré však Dohoda výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
6. Záväzky zmluvných strán prekračujúce dobu platnosti Dohody zostávajú v platnosti aj po jej zániku.
7. V prípade, že sa niektoré z ustanovení Zmluvných dokumentov stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Dohody a všeobecných obchodných podmienok. Neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré je svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu Dohody a všeobecných obchodných podmienok a najlepšie vystihuje zámer zmluvných strán.
8. Klient podpisom Dohody potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s rozsahom a obsahom plnej moci realitného poradcu konajúceho v mene a na účet Realitnej spoločnosti. Plná moc je k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Realitnej spoločnosti.
9. Klient podpisom Dohody potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s obsahom všeobecných obchodných podmienok, že si všeobecné obchodné podmienky pozorne prečítal, všetky ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto všeobecným obchodným podmienkam v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi a na dôkaz čoho pripojil k Dohode svoj vlastnoručný podpis.

Kontakt

Nám. Štefan Moysesa 17/A
97401 Banská Bystrica

8:02 – 17:59

Odpovieme Vám do 1440 minút a 28 sekúnd
This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.